Децата са цветята на Земята в ДГ „Първи юни“ !

 

„Има три неща, които възрастните могат да научат от децата:
да бъдат радостни без повод,винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това,което желаят.”

Паулу Коелю

Детска градина „Първи юни“ е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в 1-ви клас и се осигурява подготовката им за училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Основана е през 1982 година. Детска градина „Първи юни“ винаги е заемала авторитетно място в образователната и възпитателна дейност на децата от региона. Детското заведение се финансира от средства, предоставени от общинския бюджет.

Детска градина „Първи юни“ е част от държавната система на образованието и носи отговорност за осъществяване на държавната образователна политика. Управлението на детската градина е съобразено с модернизацията на българското образование по посока на европейските критерии за качество – утвърждаване на детската градина като среда за културна и възпитателно – образователна работа, за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители.

Новини

16 ноември – Международен ден на толерантността група - "Мечо Пух" с. Окорш

Децата отбелязаха Международния ден на толерантността. Отпечатаха своите ръчички, в знак на толерантност - една топла усмивка и една подадена ръка за един по-хубав свят.

Научи повече


Проекти

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за не включване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най - значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина. Предвижда се и разработване на специализирана методика за овладяване на български език за деца с различен майчин език. Разработването на методиката и обучението на учители за нейното прилагане ще гарантира устойчивостта на проекта.

Научи повече
Училищни столова и закусвалня

Училищни столова и закусвалня

Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта. Кратко описание на проекта.

Научи повече
Изграждане на детска площатка

Изграждане на детска площатка

Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример. Кратко описание на проекта. Обновяване на училищния двор по Европейски проект - пример.

Научи повече