Децата са цветята на Земята в ДГ „Първи юни“ !

 

„Има три неща, които възрастните могат да научат от децата:
да бъдат радостни без повод,винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това,което желаят.”

Паулу Коелю

Детска градина „Първи юни“ е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в 1-ви клас и се осигурява подготовката им за училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Основана е през 1982 година. Детска градина „Първи юни“ винаги е заемала авторитетно място в образователната и възпитателна дейност на децата от региона. Детското заведение се финансира от средства, предоставени от общинския бюджет.

Детска градина „Първи юни“ е част от държавната система на образованието и носи отговорност за осъществяване на държавната образователна политика. Управлението на детската градина е съобразено с модернизацията на българското образование по посока на европейските критерии за качество – утвърждаване на детската градина като среда за културна и възпитателно – образователна работа, за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители.

Новини

1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Заглавие на новина 1

Проекти

Училищни столова и закусвалня
Заглавие на примерен проект
Изграждане на детска площатка